Datadeling i diabetesbehandling — samarbejde med Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care har udviklet Accu-Chek Guide - en blodsukkermålingsløsning, som automatisk indsamler og deler realtidsdata med behandlere og patienterne via en app. Herved sikres et mere komplet databillede, som ikke alene styrker behandlerens vejledningsgrundlag, men som også giver patienten ejerskab for egne data og dermed en større mulighed for at tage ansvar for egen sygdom. 

Med udgangspunkt i Accu-Chek Guide-løsningen har Roche og FIERS indgået et samarbejde med Region Sjælland omkring at teste den nytænkende diabetesbehandlingsform gennem et innovationsprojekt, hvor 1.000 diabetikere involveres. 

Ambitionen er at teste, hvorvidt et telemedicinsk værktøj til måling og deling af data kan: 

  1. Opnå bedre resultater for patienterne
  2. Skabe bedre forudsætninger og vilkår for behandlerne
  3. Skabe en ny økonomisk model, som sikrer værdi for såvel patient som sygehusvæsen, og som vil sænke de langsigtede økonomiske omkostninger uden at hæve de kortsigtede investeringer. 

Projektet, som forventes afsluttet medion 2017, er et lovende eksempel på værdibaseret sundhed i praksis - en helhedstænkning af et patientforløb, hvor offentlige og private aktører sammen og på tværs investerer i et bedre resultat for patienten. 

Audiologisk data warehouse — samarbejde med høreindustrien

Over flere hundredetusinde danskere har i dag et høreapparat. Høreindustrien står imidlertid over for den udfordring, at hvert femte høreapparat ender i skuffen. Hvorfor høreapparaterne ender i skuffen er uvist. Tydeligt er det dog, at der bruges markante ressourcer på apparater, som ikke tages i brug. Industrien har derfor et behov for at få samlet information omkring høreapparatbrugeres adfærd - og fravalg af apparaterne - for at kunne udvikle bedre service til gavn for borgere og den forretningsmæssige bæredygtighed. 

baseret på industriens efterspørgsel på samkørte og analyserede patientdata har FIERS igangsat et pilotprojekt på hørerehabiliteringsområdet. Projektets formål er at: 

  1. Etablere et akkumuleret datagrundlag - i første omgang via Region Sjællands data - der giver mulighed for relevante analyser af brugernes til- og fravalg. 
  2. Undersøge hørerehabiliteringsindustriens værdiskabelse og betalingsvillighed, hvad angår sådanne analyser. 

Projektet bygger alene på anonymiserede sundheds- og patientdata. Alle relevante datakilder og datarettigheder ligger i forvejen i Region Sjælland. 

Projektet er i en pilotfase - datakobling og testanalyse er under udarbejdelse, og ideen er udviklet og indledningsvis testet på interessenterne. 

Relabee – et pårørendeværktøj i samarbejde med KMD

Relabee er en app-løsning til aflastning og optimering af pårørendes kommunikation og koordinering i forbindelse med nærtståendes sygdomsforløb. Via Relabee-app'en kan pårørende koordinere og fordele besøg og assistanceopgaver for den syge mellem sig - om det gælder at slå græs eller kørsel til og fra behandling. 

Fordelen for de pårørende er, at de kan træde til i det omfang, de kan overskue, samtidig med at de via værktøjet kan få vished for, at den syge bliver tilset og hjulpet af de nærmeste. For den syge gør værktøjet den forskel, at familiemedlemmer, naboer og venner, som patienten selv har udpeget i systemet, løfter hverdagsbyrden i en svær sygdomsperiode og skaber nærvær. Herved sættes både patient og pårørende i centrum, med fokus på at skabe et bedre liv samt en tryggere og bedre behandling, selv i en vanskelig tid. Fordelen for sundhedsvæsenet er, at ressourcerne bruges på en mere effektiv måde ved at aktivere de pårørende i processen. 

Formålet med samarbejdet med Region Sjælland er at teste Relabee på et antal patientforløb med henblik på at kunne færdigudvikle app'en. Projektet er i en pilotfase, hvor en prototype er udviklet. Primo 2017 stod projektet over for igangsættelsen af de første begrænsede brugertests på patientforløb på Sjællands Universitetshospital. 

På vegne af KMD Ventures udtaler Niklas Marschall sig om samarbejdet med FIERS således: 

"FIERS har været en særdeles vigtig partner for Relabee gennem hele udviklingsforløbet. Samarbejdet med FIERS har givet os adgang til sundhedspersonale og unik viden, hvilket har haft afgørende betydning for konceptet. Mange af de hypoteser, som vi løbende har fået verificeret, og som har sikret projektets fremdrift, ville ikke have været mulig uden den viden. I dag har vi lanceret en løsning, som alle pårørendeorganisationer anerkender som nytænkende - det har FIERS en meget stor andel i. I Fremtiden ser vi mange udviklingsmuligheder på Relabee-platformen, i fortsat samarbejde med FIERS."