FIERS ønsker at indgå en række offentlig-privat innovationssamarbejder med virksomheder der udvikler velfærds- og sundhedsløsninger.

Det overordnede formål med etablering af samarbejder er at bistå Region Sjælland med at kortlægge muligheder for at bringe nye innovative løsninger i anvendelse inden for områderne:

1.       Hjemmebehandling

2.       Egen-monitorering af tilstand

3.       Patientrettet service-platform

4.       Digitale selvrapporteringsværktøjer der kan fastholdelse af unge i erhvervsuddannelse

De respektive OPI-forløb vedrører ikke egentlig anskaffelse af udstyr. Anskaffelse vil ske som særskilt udbud, og for at beskytte den private partner mod inhabilitet anvendes OPI-standard kontrakt (se nedenfor).

Interesserede parter kan uforpligtende henvende sig til FIERS att. Thomas Hammer-Jakobsen hamm@fiers.dk, telefon: 2023 2205, mail:  for afklarende spørgsmål og fremsendelse af interessetilkendegivelse om ovenstående.

FIERS forbeholder sig ret til at vælge frit blandt de indkomne interessetilkendegivelser og dermed udvælge, hvilke parter der vil blive indledt forhandling med om indgåelse af OPI-aftale. FIERS forbeholder sig endvidere ret til ikke at indgå aftale med nogle af de interesserede uden nærmere begrundelse.

Der vil blive anvendt standard OPI-kontrakt af typen ”Åben” (se link) til kontrahering med henblik på, at de deltagende private parter beskyttes mod eventuelt inhabilitet ved senere udbud.

Link: www.welfaretech.dk/opiguide/vaerktoejer/%C3%A5ben-opi-modelaftale

FIERS kan ikke garantere de deltagende offentlige parters efterfølgende udbud med henblik på anskaffelse af løsning som bygger på den i OPI-projektet udviklede viden.

 

Nærmere beskrivelse af de respektive og ønskede OPI-projekter

1. Hjemmebehandling

FIERS ønsker at undersøge mulighederne for at etablere partnerskaber med virksomheder, som har fokus på af udvikle hjemmebehandling. 

Hjemmebehandlingsmuligheder skal:

- give patienter en oplevelse af frihed og reducere den tid de anvender på transport if. med behandlingsforløb

- kunne levere minimum samme kliniske kvalitet som traditionelle behandlingsforløb på sygehus

- reducere de sundhedsprofessionelle ressourcer der anvendes på det enkelte behandlingsforløb

Partnerskaberne skal i første omgang danne ramme om udvikling af services og forretningsmodeller, som muliggøre IV-behandling i hjemmet, herunder behandlinger med antibiotika, cytostatika og smertestillende midler, som med fordel kan administreres med pumper af patienterne selv i hjemmet. 

 

Partnerskabet har som formål at:

1. skabe overblik over forskellige typer af løsninger og komponenter og beskrive de karakteristika, som afgør deres anvendelighed til forskellige behandlingsplaner og patient præferencer/kapabiliteter?    

2. udvikle en transparent og operationel IV hjemmebehandlingsmodel som kombinerer behandling, patient præferencer, plejetimer og personale/ressourcer, pumpe og infusionsvæske mm., herunder uddannelse af relevante personalegrupper i brugen af de tilbudte løsninger. 

3. teste og implementere hjemmebehandlingsforløb

4. tilvejebring en sammenhængende forståelse af kritiske bidrag i hele værdikæde og på tværs af sektorer.

5. udvikle en værdibaseret afregningsmodel

 

FIERS vil efter aftale med Region Sjælland sikre at der som udgangspunkt for partnerskaberne tilvejebringes et databaseret overblik over:

Målgrupper:  Hvilke patientgrupper modtager behandlinger, som med de rigtige løsninger kan flyttes til hjemmet? Hvor mange patienter og behandlingsforløb er der tale om? Hvad omkostninger til de enkelte forløb udgør (alle offentlige aktører)? Hvordan fordeler omkostninger sig på behandlingstyper, segmenter og aktører? Etc.

Specifikke kliniske udfordringer: Hvilke afledte sociale- og sundhedsmæssige konsekvenser er der af behandling og pleje, som den er tilrettelagt i dag – f.eks. indlæggelsesbetingede infektioner, tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til sygedagpenge, længere rehabiliteringsperiode mm?

Indledende test

FIERS ønsker indledningsvis at gennemføre en mindre test sammen med relevant afdeling på en af Regionens sygehuse. 

Forventet tidsplan:

Den inddelende test forventes gennemført fra 2. eller 3. kvartal 2018

 

Kontaktperson

Thomas Hammer-Jakobsen

Mail: hamm@copenhagenlivinglab.com

 

2. Egen-monitorering af tilstand

FIERS ønsker at undersøge mulighederne for at etablere partnerskaber med virksomheder, som har fokus på at give mennesker der lever med en kronisk sygdom mulighed for at egen-monitorere deres tilstand og situation (kontekst). 

Egen-monitoreringsteknologier og services skal:

- kunne bidrage til udviklingen af nye forebyggende og tilstandsbaserede services, som giver mennesker mulighed for at monitorere og handle på deres egen tilstand og situation

- kunne opsamle og distribuerer data om patienters tilstand i en kvalitet, som gør det muligt at anvendes dem i klinisk behandling   

Partnerskaberne skal i første omgang danne ramme om udvikling af services og forretningsmodeller, som understøtter monitorering af KOL og diabetes 2, som led i en tilstandsbaseret servicelogik (se figur1).

For yderligere information om modellen henvises til: 

www.researchprotocols.org/2017/1/e6/

Partnerskabet har som formål at:

1.       skabe overblik over forskellige typer af løsninger og komponenter og beskrive de karakteristika, som afgør deres anvendelighed for bestemte patient-præferencer/kapabiliteter?   

2.       udvikle en transparent og operationel model for indsamling, opbevaring, anvendelse, processering og distribution af patienters egen-monitorerede data

3.       teste og implementere egen-monitorering som led tilstandsbaserede service

4.       udvikle en værdibaseret afregningsmodel

 

FIERS vil efter aftale med Region Sjælland sikre, at der tilvejebringes et databaseret overblik over målgrupper og sub-segmenter blandt mennesker med diagnoserne KOL og diabetes 2, samt at der tilrettelægges og gennemføres en systematisk opsamling af data om effekten af egen-monitorering for så vidt angår patienternes oplevet livskvalitet, klinisk tilstand og behandlingsomkostninger.

Indledende test

FIERS ønsker indledningsvis at gennemføre en mindre test sammen med mennesker der lever med hhv. KOL og diabetes 2 i Odsherred kommune.

Forventet tidsplan:

De inddelende test forventes gennemført fra maj 2018

 

Kontaktperson

Søren Vingtoft

Mail: sorev@regionsjaelland.dk

 

3. Borgerdrevet kroniker-platform

FIERS ønsker at undersøge mulighederne for at etablere partnerskaber med virksomheder, som har fokus på at integrere digitale services og kommunikationsfunktionalitet, målrettet mennesker der lever med en eller flere kroniske sygdomme, til et samlet ’dashboard’.

En patientrettet kroniker-platform skal:

-          give patienter en intuitiv og sammenhængende præsentation af egen-tilstand baseret på en flerhed af monitoreringsdata og evt. supplerende data vedr. patientens situation.

-          give patienten en oplevelse af tryghed og muligheder for at handle på egen tilstand

-          give patienten kommunikationsmuligheder (video, tekst etc.) der understøtter varierende servicemodeller 

Partnerskabet har som formål at:

1.       udvikle integration af data fra forskellige typer af egen-monitoreringsenheder   

2.       udvikle algoritmer for kliniske tolkning af data  

3.       udvikle præsentation af tolkningsresultater og målinger

4.       udvikle en værdibaseret afregningsmodel

 

FIERS vil efter aftale med Region Sjælland sikre, at der tilvejebringes et databaseret overblik over målgrupper og sub-segmenter blandt mennesker med diagnoserne KOL og diabetes 2, samt at der tilrettelægges og gennemføres en systematisk opsamling af data om effekten af egen-monitorering for så vidt angår patienternes oplevet livskvalitet, klinisk tilstand og behandlingsomkostninger.

FIERS vil forestå udvælgelsen af de samarbejdspartnere der leverer egen-monitoreringsenheder og services

Indledende test

FIERS ønsker indledningsvis at gennemføre en mindre test sammen med udvalgte egen-monitorerings virksomheder og mennesker der lever med hhv. KOL og diabetes 2 i Odsherred kommune.

Forventet tidsplan:

De inddelende test forventes gennemført fra maj 2018

 

Kontaktperson

Søren Vingtoft

Mail: sorev@regionsjaelland.dk

 

4. Digitale selvrapporteringsværktøjer, der kan fast holde unge

FIERS ønsker at undersøge mulighederne for at etablere partnerskaber med virksomheder, som ønsker at udvikle digitale selvrapporteringsværktøjer til unge, som kan medvirke til rettidig opmærksomhed på forhold, som har betydning for de unges gennemførelse af deres erhvervsuddannelse.

De digitale selvrapporteringsværktøjer skal gøre det muligt for elever, at rapportere om deres trivsel og udfordringer i undervisningen, i sociale relationer til lærere og andre elever, i forhold til helbred, motivation, fremmøde og transport mv.

Partnerskabet har som formål at:

1.       udvikle et selvrapporteringsværktøj   

2.       test selvrapporteringsværktøjet sammen med elever og lærer fra erhvervsskolerne Slagelse, Næstved og Roskilde

 

Forventet tidsplan:

Udvikling af første version forventes igangsat 2 eller 3. kvartal 2018

 

Kontaktperson

Bruno Barcelli

Mail: bba@regionsjaelland.dk

 

Call for interested parties to enter into PPI collaboration

 

FIERS wishes to conclude a number of public-private innovation cooperation with companies that develop welfare and healthcare solutions.

The overall purpose of establishing collaborations is to assist the Region of Zealand to map out opportunities for bringing new innovative solutions into use in the areas:

1. Home Treatment

2. Self-monitoring mode

3. Patient-oriented service platform

4. Digital self-reporting tools that can maintain young people in vocational education

 

The respective OPI processes do not really concern the procurement of equipment. Acquisition will be made as a separate tender, and in order to protect the private partner against incompetence, OPI-standard contracts are used (see below).

Potentially interested parties may contact FIERS to:. Thomas Hammer-Jakobsen, phone: 2023 2205, mail: hamm@copenhagenlvinglab.com for clarifying questions and must forward interest statement on the above.

FIERS reserves the right to choose freely from the expressions of interest received and thus select which parties will be negotiated with the conclusion of an OPI agreement. FIERS reserves the right not to enter into an agreement with any interested party without further explanation.

Standard OPI contracts will be used, such as "Open" (see link) for contracting and in order for the participating private parties to be protected against potential inaccuracy in subsequent invitations. 

Link: https://www.opiguide.dk/vaerktoejer/vaerktoejer/%C3%A5ben-opi-modelaftale/

FIERS cannot guarantee the subsequent public procurement of participants in order to obtain a solution based on the knowledge developed in the OPI project.

 

Detailed description of the respective and desired OPI projects
 

1. Home treatment

FIERS wishes to explore the possibilities for establishing partnerships with companies that focus on developing home treatment.

Home treatment options should:

- Give patients an experience of freedom and reduce the time they spend on transport if. with treatment

- could deliver at least the same clinical quality as traditional treatment at the hospital

- reduce the healthcare resources used in the individual treatment

The partnerships should initially form a framework for the development of services and business models that enable IV treatment at home, including treatments with antibiotics, cytostatics and painkillers, which can be advantageously administered with pumps of patients at home.

The partnership aims to:

1. Create an overview of different types of solutions and components and describe the characteristics that determine their applicability to different treatment plans and patient preferences / capabilities?

2. Develop a transparent and operational IV home treatment model that combines treatment, patient preferences, nursing hours and staff / resources, pump and infusion fluid, etc., including training of relevant staff groups in the use of the offered solutions.

3. Test and implement home treatment

4. Provide a coherent understanding of critical contributions throughout the value chain and across sectors.

5. Develop a value-based settlement model

 

FIERS will, in agreement with the Region Zealand, ensure that, as a starting point, partnerships provide a database of:

• Target groups: Which patient groups receive treatments that can be moved to the home with the right solutions? How many patients and treatment is this? What costs are incurred for each individual course (all public actors)? How do costs cost on the types of treatment, segments and players? Etc.

• Specific clinical challenges: What are the consequences for social and health consequences of treatment and care as it is organized today - eg. hospitalization-related infections, lost earnings, sickness benefits, longer rehabilitation period, etc.?

Initial test

FIERS initially wishes to conduct a smaller test together with the relevant department at one of the regional hospitals.

Expected schedule:

The divisional test is expected to be completed from the 2nd or 3rd quarter of 2018

 

Contact person

Thomas Hammer-Jakobsen

Mail: hamm@copenhagenlivinglab.com

 

2. Self-monitoring

FIERS wants to explore the possibilities of establishing partnerships with companies that focus on giving people living with a chronic disease the ability to self-monitor their condition and situation (context).

Self-monitoring technologies and services must:

- could contribute to the development of new preventive and state-based services that allow people to monitor and act on their own condition and situation

- can collect and distribute data on patients' condition in a quality that enables them to be used in clinical treatment

Partnerships will initially form a framework for the development of services and business models that support monitoring of COPD and diabetes 2 as part of a state-based service logic.

For further information about the model, refer to: http://www.researchprotocols.org/2017/1/e6/

The partnership aims to:

1. Create an overview of different types of solutions and components and describe the characteristics that determine their applicability for particular patient preferences / capabilities?

2. Develop a transparent and operational model for the collection, storage, use, processing and distribution of patients' self-monitored data

3. Test and implement self-monitoring as part of state-based service

4. Develop a value-based settlement model

 

FIERS will, in agreement with Region Zealand, ensure that a database is provided for target groups and sub-segments among people with the diagnosis COPD and diabetes 2, and that systematic data collection on the effect of self-monitoring is organized and implemented concerns patients' experience of quality of life, clinical condition and treatment costs.

Initial test

FIERS initially wishes to conduct a smaller test with people living with respectively. COPD and diabetes 2 in Odsherred municipality. 

Expected schedule:

The initial test is expected to be completed from May 2018

 

Contact person

Søren Vingtoft

Mail: sorev@regionsjaelland.dk

 

3. Citizen-driven chronicle platform

FIERS wishes to explore the possibilities for establishing partnerships with companies that focus on integrating digital services and communication functionality, targeting people living with one or more chronic diseases into a single 'dashboard'.

A patient-oriented chronicle platform must:

- give patients an intuitive and coherent presentation of their own condition based on a plurality of monitoring data and possibly additional data relating to patient situation.

- Give the patient an experience of security and opportunities to act on their own condition

- Give the patient communication options (video, text, etc.) that support varying service models

The partnership aims to:

1. Develop integration of data from different types of self-monitoring units

2. Develop algorithms for clinical interpretation of data

3. Develop presentation of interpretation results and measurements

4. Develop a value-based settlement model

 

FIERS will, in agreement with Region Zealand, ensure that a database is provided for target groups and sub-segments among people with the diagnosis COPD and diabetes 2, and that systematic data collection on the effect of self-monitoring is organized and implemented concerns patients' experience of quality of life, clinical condition and treatment costs.

FIERS will take care of the selection of the partners providing self-monitoring units and services

Initial test

FIERS initially wishes to conduct a smaller test together with selected self-monitoring companies and people living with, respectively. COPD and diabetes 2 in Odsherred municipality.

Expected schedule:

The divisional test is expected to be completed from May 2018

 

Contact person

Søren Vingtoft

Mail: sorev@regionsjaelland.dk

 

4. Digital self-reporting tools that can maintain youngsters in vocational education

FIERS wishes to explore the possibilities for establishing partnerships with companies wishing to develop digital self-reporting tools for young people who can contribute to timely attention to issues that affect the young people's implementation of their vocational training.

The digital self-reporting tools should enable students to report on their well-being and challenges in teaching, in social relations with teachers and other students, in relation to health, motivation, attendance and transport, etc.

The partnership aims to:

1. Develop a self-reporting tool

2. Test the self-reporting tool together with students and teachers from the business schools Slagelse, Næstved and Roskilde.

 

Expected schedule:

Development of the first version is expected to start in the second or third quarter of 2018

 

Contact person

Bruno Barcelli

Mail: bba@regionsjaelland.dk

 

Tilgå pdf